Tra cứu thông tin người nộp Thuế

Xem danh sách Người nộp thuế ngừng hoạt động:
Mã số thuế
Tên tổ chức cá nhân nộp thuế
Địa chỉ trụ sở kinh doanh
Số chứng minh thư người đại diện
Mã xác nhận*
 Lưu ý: Sử dụng font Unicode (TCVN:6909:2001 dạng dựng sẵn) để nhập tiếng Việt có dấu.
/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINTCw9fSzCgv2DQo3MDDxDvYK9vBzNjbxDTPULsh0VAe3X6Cc!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sa_home

Video

Loading the player ...